Ανάρτηση προσωρινών Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ανά γνωστικό αντικείμενο, στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) ημερών, ήτοι μέχρι Τρίτη, 31-08-2021 και ώρα 15:00. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση chemeng@uowm.gr, έως και την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΤΧΜ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ