Ανάρτηση οριστικών πινάκων αξιολογικής κατάταξης έκτακτων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Έχοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη συνεδρίαση με αριθμό 73/08-02-2021, θέμα Β1 , αναρτώνται σήμερα Τρίτη, 09-02-2021, στον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (https://chemeng.uowm.gr/) οι οριστικοί Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων έκτακτων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ανά γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2181/21-12-2021 (ΑΔΑ 6Ν27469Β7Κ-ΔΡΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ