Επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς 2022-2023: Εγγραφή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Επισυνάπτονται οι απόφασεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023”.

Η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών ορίζεται για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Ψ31946ΜΤΛΗ-ΒΜΔ
Ψ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06