ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αγαπητοί/ες  πρωτοετείς φοιτητές/τριες,

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή ολόκληρη την ανακοίνωση.

Έχετε ήδη ενημερωθεί για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφής σας):
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
2. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα  βρείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονικής εγγραφής, στην οποία θα εισαχθείτε για να καταχωρίσετε  τα στοιχεία εγγραφής σας.
3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένο),
4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (την παίρνετε από το Λύκειό σας, όχι επικυρωμένη),
5. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
6. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη  Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη  Γραμματεία. Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο τέλος της ανακοίνωσης).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά

από 10:00 έως 13:00  και έως τις 30-09-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κοίλα Κοζάνης ΤΚ 50150). 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461068090, 2461056606

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα.

Η Γραμματεία θα χορηγεί σε κάθε φοιτητή τη βεβαίωση εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς, μετά την έναρξη των μαθημάτων και εφόσον προηγηθεί  σχετική ανακοίνωση. Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων – ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για   ζητήματα   μετεγγραφών   θα αναρτηθούν  ανακοινώσεις    σε μεταγενέστερο διάστημα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα αρχίζουν την 7η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

Σχετικά Έγγραφα: