Πρακτικά εκλογής του κ.Τάγαρη Ευθύμιου για την θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_26-10-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ_26-10-2021