Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μηχανική Φυσικών Διεργασιών”

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ