Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4042/24032021 (ΑΔΑ: ΩΓΨΩ469Β7ΚΝΓΑδημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 817/06042021τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ21156για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και με κωδικό ΑΡΡ21154 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (01) μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, τ.κ. 50100, τηλ. 2461056654 & 2461068090).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 23052021.