Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με την απόφαση αριθμ. 35238/29-05-2023 πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για πέντε (5) έτη, από 04.05.2023 μέχρι 03.05.2028.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΤΧΜ

REPORT CHEMICAL ENGINEERING