Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων των φοιτητών/ φοιτητριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Η διαδικασία περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων», ενώ το «Έντυπο υποβολής παραπόνων» επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων

Έντυπο υποβολής παραπόνων