Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

La Dependencia de Apoyo a los Grupos Vulnerables tiene por objeto garantizar la igualdad de acceso a los estudios académicos de los estudiantes con capacidades, requisitos y necesidades diferentes.

Para más información pulse aquí:

https://myfeo.uowm.gr/