Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Para cada estudiante, la Asamblea del Departamento asigna las funciones de asesor académico a los profesores del Departamento. La asignación de estudiantes en el Departamento de Ingeniería Química, los deberes y responsabilidades del asesor académico, así como los formularios necesarios se publican a continuación.

  1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  2. Κατανομή φοιτητών σε κάθε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
  3. Αίτηση φοιτητή
  4. Έντυπο επαφής φοιτητή με τον Σύμβουλο Σπουδών
  5. Έντυπο Πεπραγμένων Ακαδημαϊκού Συμβούλου