Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Για κάθε φοιτητή η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η κατανομή των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού συμβούλου, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα αναρτώνται στη συνέχεια.

  1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  2. Κατανομή φοιτητών σε κάθε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
  3. Αίτηση φοιτητή
  4. Έντυπο επαφής φοιτητή με τον Σύμβουλο Σπουδών
  5. Έντυπο Πεπραγμένων Ακαδημαϊκού Συμβούλου