Εσωτερική Αξιολόγηση

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Με το Ν. 3374/2005 (Α’ 189) καθιερώθηκε η διαρκής αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού και κάθε άλλου έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους. Η αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από τις ίδιες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους (Εσωτερική Αξιολόγηση). Ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ακολουθεί σε δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου από επιτροπή που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας (Εξωτερική Αξιολόγηση).

Η εσωτερική αξιολόγηση αφορά στην ακαδημαϊκή μονάδα ή στο πρόγραμμα σπουδών. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τις ακαδημαϊκές τους μονάδες. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π. Η Ε.Ε.Α.Π προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες που υποβάλλονται σε αξιολόγηση (Σχολές ή Τμήματα) ορίζουν με αποφάσεις των Συνελεύσεών τους Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται από μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά προτεραιότητα, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους. Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος.


Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος 2019-2020

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος 2020-2021

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης TXM 2021-2022