Εσωτερική Αξιολόγηση

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η εσωτερική αξιολόγηση αφορά στην ακαδημαϊκή μονάδα ή στο πρόγραμμα σπουδών. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τις ακαδημαϊκές τους μονάδες. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π. Η Ε.Ε.Α.Π προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της.


Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος 2019-2020

Έκθεση-Εσωτερικής-Αξιολόγησης-Τμήματος-2019-2020

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος 2019-2020