ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» (MSc in “Hydrogen Science and Technology”) ιδρύθηκε με την απόφαση αριθμ. 7513/22-08-2022 (Φ.Ε.Κ. 4607/τ. Β’/01-09-2022) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των Τεχνολογιών και της Οικονομίας του Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία και σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ασφαλούς χρήσης του υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς,
  • η προαγωγή της γνώσης και η διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάπτυξη, στη βελτιστοποίηση και στη λειτουργία συστημάτων και μονάδων παραγωγής υδρογόνου (τεχνολογίες παραγωγής γκρι, μπλε ή πράσινου υδρογόνου, τεχνολογίες ηλεκτρολυτικής παραγωγής, στρατηγικές Power-to-Gas),
  • η προαγωγή της γνώσης και η διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάπτυξη, στη βελτιστοποίηση και στη λειτουργία συστημάτων και μονάδων χρήσης του υδρογόνου (μονάδες fuel cells, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας/ψύξης, εφαρμογές σε κτίρια και βιομηχανίες, υδρογονοκίνηση – ηλεκτροκίνηση οχημάτων),
  • η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παραγωγής ενέργειας και μιας νέας οικονομίας με επίκεντρο την αξιοποίηση του υδρογόνου στη νέα μεταλιγνιτική εποχή,
  • η παραγωγή επιστημονικού και διοικητικού δυναμικού που θα υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αειφορία και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών εργαλείων, για την αξιοποίηση του υδρογόνου επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Η λειτουργία του Προγράμματος ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://hydrogen.uowm.gr/