ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Οι περιοχές επιστημονικού ενδιαφέροντος επικεντρώνονται  στη διαχείριση και  επεξεργασία υδάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, με έμφαση στις προχωρημένες και σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας, στην απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών, στις διαδικασίες διαχωρισμού  και στις μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας υδάτων, με στόχο την παραγωγή τεχνογνωσίας για  τη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας υδάτων και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Α) Τομέας Διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων – Παραγωγή Πράσινης ενέργειας

 • Έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών και τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αξιοποίησή τους για παραγωγή πράσινης ενέργειας
 • Ελαχιστοποίηση παραγωγής περίσσειας ιλύος σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) με ενεργό ιλύ, μέσω καινοτόμου προσέγγισης στο σχεδιασμό και στη λειτουργία των ΜΕΥΑ
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα μικροβιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ενεργού ιλύος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΜΕΥΑ
 • Μελέτη της εξαναγκασμένης καθίζησης ιλύος σε εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας εκτεταμένου αερισμού σε συνθήκες ολικής ανακυκλοφορίας ιλύος.
 • Αειφορική λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με ενεργό ιλύ.
 • Ηλεκτροχημικές μεθόδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ανάκτησης/παραγωγής ενέργειας.
 • Αξιοποίηση/επεξεργασία υδατικών αποβλήτων εκχύλισης αρωματικών φυτών.
 • Εναλλακτικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με κυανοφύκη για παραγωγή πράσινης ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Β) Τομέας Διαχείρισης Υδάτων – Ποιότητας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • Έρευνα και παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων σε υπόγεια, επιφανειακά και πόσιμα ύδατα, μέσω μετρήσεων, στατιστικής επεξεργασίας, καθώς και μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής δεικτών ποιότητας υδάτων (Water Quality Indices – WQI). Αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης αυτών. Παρακολούθηση ποιότητας υπογείων υδάτων και συσχέτιση με το γεωλογικό υπόβαθρο της εκάστοτε περιοχής.
 • Αξιολόγηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) από τεχνητές και φυσικές λίμνες, μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής in-situ τεχνικών μέτρηση και μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας υδάτων με σκοπό την παραγωγή (α) πόσιμου νερού, (β) νερού εργαστηριακής χρήσης, (γ) νερού φαρμακευτικής χρήσης και (δ) νερού βιομηχανικής χρήσης.
 • Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Γ)  Τομέας περιβαλλοντικών μετρήσεων:

 • αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, υδάτων και αέρα και παραπροϊόντων διεργασιών.

Δ) Ακρίβεια και Αβεβαιότητα μετρήσεων

 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών υπολογισμού αβεβαιότητας μετρήσεων. Συστηματική διερεύνηση παραγόντων σφαλμάτων στη μέτρηση. Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το  ΕΠΧ-ΕΥΑ, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενο προγράμματος παροχής υπηρεσιών «ΠΥ_ΕΛΑΣ: Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Εκπόνησης Αναλύσεων και Υπηρεσιών Συμβούλων Περιβάλλοντος» 2008-2025, εκπονεί μελέτες και υπηρεσίες που του ανατίθενται τόσο από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά:

 • Περιβαλλοντικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων και Εδαφών πρώην ΑΕΒΑΛ και ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας.
 • Μελέτες Βιολογικών Καθαρισμών – Πλήρης Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Βιολογικού Καθαρισμού για τους οικισμούς Αμμοχωρίου, Περάσματος, Κολχικής, Υδρούσας, Δροσοπηγής, Λεπτοκαρυάς, Φλαμπούρου.
 • Βελτίωση της λειτουργίας των πέντε (5) μονάδων επεξεργασίας λυμάτων του ΛΚΔΜ.
 • Μελέτη των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Νερού του Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα για Μελλοντική Γεωργική και Αστική Χρήση.
 • Οργάνωση φυσικοχημικού εργαστηρίου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κατερίνης.
 • Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και για την παρακολούθηση της ποιότητας νερών και υγρών αποβλήτων, ΛΚΔΜ.
 • Δειγματοληψία και εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου νερού στον Δήμο Αμυνταίου που καλύπτουν την δοκιμαστική παρακολούθηση πόσιμου νερού.
 • Διεξαγωγή χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων Πόσιμου Νερού, Επιφανειακών Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων.
 • Δειγματοληψία και εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου νερού για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση πόσιμου νερού των εγκαταστάσεων του ΛΚΔΜ
 • Διεξαγωγή αναλύσεων πόσιμου νερού και νερού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΛΚΔΜ.
 • Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Από το 2005, το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, καθώς και σε Μελέτες και Έργα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 7.588.352€, με ποσό συμμετοχής του εργαστηρίου  1.820.140€. Ενδεικτικά:

 

«Καινοτόμος λειτουργία συμβατικών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ενεργού ιλύος με έμφαση στην αειφορία. Η μελέτη περίπτωσης μηδενικής παραγωγής περίσσειας ιλύος», TEIΔΜ, 2015

«Διερεύνηση δυνατότητας επιτόπιας (in situ) αποκατάστασης του εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια ύδατα» ΕΛΚΕ ΠΔΜ, 2019.

Αύξηση ευαισθησίας και βελτιστοποίηση του  Δείκτη Ποιότητας Υδάτων «ΥΔΩΡ» ΕΛΚΕ ΠΔΜ, 2019.

 

«Μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Π.Α.Α.) 2017-2019.

 

«Διαχείριση της ποιότητας του αέρα με τη βοήθεια δορυφορικών πληροφοριών – Satellite Management of Air Quality (SMAQ)», LIFE05/ENV/GR/000214, 2005-2010

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, Βιο-οδηγούμενη απομόνωση κυτταρο-προστατευτικών συστατικών από Ελληνικά Αρωματικά Φυτά και η χρησιμοποίηση τους για την ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων – DENOP», 2013 – 2015.

 

«Εκτίμηση παρουσίας και προέλευσης χρωμίου και λοιπών ρυπαντών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης», 2017-2019.

«Βελτίωση της διαχείρισης και του δικτύου διανομής νερού

μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων (SAVE–WATER)», Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020”, 2018-2023

 

«Ενθυλάκωση βιοδραστικών συστατικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε νανοσωματίδια για χρήση στην παραγωγή: α) Βιολειτουργικών τροφίμων & συμπληρωμάτων διατροφής β) Προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου γ) Φυτοπροστατευτικών προϊόντων -ΕΝΒΙΟΣ», ΕΣΠΑ ΠΔΜ 2014-2020, Κωδ. MIS 5068931, 2020-2023

 

«Αναερόβια διάταξη βιολογικής προ-επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιο-Ενεργ-on) », Ε.Π. Δυτικής Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της  έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, Κωδ. MIS 5030783, 2019-2024.

 

«Καθαρή τεχνολογία παραγωγής βιο-υδρογόνου βασισμένη σε κυανοφύκη με παράλληλη αξιοποίηση CO2 απαερίων καύσης και υγρών αποβλήτων», EPAnEK  2014-2020, Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κωδ. MIS 5047197, 2020-2023.

 

«Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Πέλλας – αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών» Κωδ. MIS 50877317 . ΥΠΕΝ ΕΣΠΑ 2014-1020, ΧΜ ΕΟΧ, 2022-2024.

 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Δρ. Ζορπάς Αντώνης, Λέκτορας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών), Εργαστηρίο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας.

Δρ. Χαράλαμπος Προεστός,  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων.

Δρ. Μαντώ Λάζαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας.

Δρ. Παράσχος Δ. Μελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων.

Δρ. Βασίλης Κανακούδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Υδρομηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνικής.

Δρ. Αυλωνίτης Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής.

Δρ. Λαμπροπούλου Δημητρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

Dr. Niţu Sabina Violeta, Lecturer at Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială si Ingineria Mediului, Chemical Technology Laboratory.

Dr. Carmen Gaidau, Head of Leather Research Department Leather and Footwear Research Institute Division, Leather Research Laboratory.

Dr. Mihai Medeleanu,  Associate professor, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială si Ingineria Mediului.

Δρ. Αθανασίου Χρήστος, Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας.

Δρ. Βαγγέλας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Δρ. Λύκας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Δρ. Χατζηιωάννου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας.

Ιατρική Σχολή,  Πανεπιστήμιο Ιωάννινων, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας.

Δρ. Σταματάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Φυσικών Επιστήμων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εργαστήριο Βιοφυσικής και Βιοτεχνολογίας Μεμβρανών.

Ινστιτούτο Έρευνας Διεργασιών Χημικής Μηχανικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ.

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Μελισσοκομίας.

Institute For Health and Consumer Protection, EUROPEAN COMMISSION-JOINT 21027 ISPRA, ITALY

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Regional Council of Vlora, Albania

Regional Council of Korca, Albania

Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου

ΔΕΗ/ΛΚΔΜ/Τομέας Περιβάλλοντος

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ:  Αρωματικά Φυτά – Αιθέρια Ελαία

INNOVECO Ε.Π.Ε: Καινοτόμες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

ETECO Α.Ε.: Εισαγωγές, Εμπόριο και Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων

ΒιοΤelia: Μελέτη Κατασκευή  Υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Μονάδων Βιοαέριου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Τελευταία Δεκαετία)

 

 1. Georgios Samiotis, Adam Stimoniaris, Ilias Ristanis, Liana Kemmou, Charoula Mavromatidou, Elisavet Amanatidou, ‘’Novel applications of iron in water and wastewater treatment’’ υποβλήθηκε στο Special Issue “Advanced and Modern Processes of Wastewater Treatment” του περιοδικού Resources, Manuscript ID resources-2208589, 2023
 2. Amanatidou, E. Trikilidou, G. Samiotis, N. Taousanidis and Lazaros Tsikritzis, ‘‘Centennial assessment of greenhouse gases emissions of a young and an old hydroelectric reservoir in Mediterranean mainland’’, Journal of Environmental Informatics 41(1) 27-36 (2023)
 3. Georgios Samiotis, Charoula Mavromatidou, Eleni Trikilidou, Elisavet Amanatidou, “Correlation of greenhouse gases emissions  with the trophic state and water quality of natural and artificial lakes”, Environmental Monitoring and Assessment, under review, 2022.
 4. Carmen GAIDĂU, Elisavet AMANATIDOU, Stoica TONEA, ‘’FUR SKIN – A VALUABLE MATERIAL, CONSIDERATIONS ON QUALITY ASSESSMENT’’, Revista de Pielarie Incaltaminte 22 (2022) 2, https://doi.org/10.24264/lfj.22.2.5.
 5. Georgios Samiotis, Christos Lykas, Ilias Ristanis, Adamos Z. Stimoniaris and Elisavet Amanatidou, ‘’Integrated management of hydroponic wastewater for complete water recycle and cyanobacteria cultivation using an electric conductivity-based tool’’, Bioresource Technology Reports 19 (2022) 101191. doi.org/10.1016/j.biteb.2022.101191.
 6. Maria G. Ziagova, Charoula Mavromatidou, Georgios Samiotis and Elisavet Amanatidou, ‘’Total phenolic content and antioxidant capacity of Greek medicinal and aromatic plant extracts using pulsed electric field followed by ultrasounds extraction process’’, J. of Food Processing and Preservation, Accepted: 14 April 2022, DOI: 10.1111/jfpp.16639
 7. Samiotis, G., Ziagova, M.G. & Amanatidou, E,. ‘’Wastewater substrate disinfection for cyanobacteria cultivation as tertiary treatment’’, Environ Sci Pollut Res (2022). https://doi.org/10.1007/s11356-022-20369-w.
 8. Georgios Samiotis, Kostas Stamatakis and Elisavet Amanatidou, ‘’Dimensioning of Synechococcus elongatus PCC 7492 cultivation photobioreactor for valorization of wastewater resources’’, Chemical Engineering Journal Volume, 435, Part 2, (2022) 134895, ISSN 1385-8947, https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134895.
 9. Maria G. Ziagova, Charoula Mavromatidou, Georgios Samiotis and Elisavet Amanatidou, ‘’Enhancing Phenolic Content of Medicinal Aromatic Plants Extracts-Biofunctional Foods Preparation’’ Plants 2022, 11, 76. https://doi.org/10.3390/plants11010076
 10. Samiotis1, K. Stamatakis2, E. Amanatidou, ‘’Assessment of Synechococcus elongatus PCC 7942 as an option for sustainable wastewater treatment’’, Water Science and Technology J, 84, 6, 2021, DOI: 10.2166/wst.2021.319
 11. Mavromatidou Charoula, Batsi Anna, Samiotis Georgios and Amanatidou Elisavet, ‘’Correlation of hexavalent chromium concentration to groundwater hydrochemical zones chemistry’’ Groundwater for Sustainable Development J., 15 (2021) 100672.
 12. Eleni Trikilidou, Georgios Samiotis , Lazaros Tsikritzis & Elisavet Amanatidou (2020): Performance of Semi-Micro-Kjeldahl Nitrogen Method – uncertainty and nitrate interference, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/03067319.2020.1807967
 13. Tsioptsias & G. Samiotis & L. Lefteri & E. Amanatidou. ‘’Cr(VI) Leached from Lignite Fly Ash—Assessment of Groundwater Contamination Risk’’, Water Air Soil Pollut (2020) 231:373, https://doi.org/10.1007/s11270-020-04750-4.
 14. Elisavet Amanatidou, Eleni Trikilidou, George Pekridis, George Samiotis, Lazaros Tsikritzis, Nikolaos Taousanidis, Stavros Karapanos, «Pollution sources in water of young reservoirs – Case of Ilarion Hydroelectric Dam, Greece», Environmental Engineering and Management Journal, Volume 17, No. 9/2018.
 15. Samiotis Georgios, Pekridis Giorgos, Kaklidis Nikolaos, Trikoilidou Eleni, Taousanidis Nikolaos, Amanatidou Elisavet1, “Greenhouse gases emissions from two hydroelectric reservoirs in Mediterranean region”, J. Environmental Monitoring and Assessment 190(6), June 2018, DOI: 10.1007/s10661-018-6721-4.
 16. Georgios Samiotis1, Eleni Trikoilidou1, Lazaros Tsikritzis1 and Elisavet Amanatidou1, “Comparative water quality assessment between a young and a stabilized hydroelectric reservoir in Aliakmon River, Greece” J. Environmental Monitoring and Assessment, April 2018, 190: 234. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6602-x.
 17. Eleni Trikoilidou, Georgios Samiotis, Lazaros Tsikritzis, Theodoros Kevrekidis and Elisavet Amanatidou, ‘’Evaluation of Water Quality Indices Adequacy in Characterizing the Physico-Chemical Water Quality of Lakes’’, Journal: Environmental Processes /  March 2017, DOI: 10.1007/s40710-017-0218-y
 18. Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou, Lazaros Tsikritzis, layman’s summary of publication ‘Particulate organics degradation and waste sludge minimization in complete solids retention activated sludge wastewater treatment plants’’, 9/08/2016, Atlas of Science website: http://atlasofscience.org/
 19. Amanatidou E., Samiotis G., Trikoilidou E., Pekridis G., Tsikritzis L, layman’s summary of publication ‘’Complete solids retention activated sludge process’’, 16/08/2016, Atlas of Science website: http://atlasofscience.org/
 20. Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou, Lazaros Tsikritzis, ‘’Particulate organics degradation and sludge minimization in aerobic, complete SRT bioreactors’’, Water Research Volume 94, 1 May 2016, Pages 288–295, DOI 10.1016/j.watres.2016.02.008.
 21. Amanatidou E1Samiotis G1Trikoilidou E1Pekridis G1Tsikritzis L1, ‘’Complete Solids Retention Activated Sludge Process’’, Water Science and Technology, 73.6, 2016, Pages 1364 –1369, DOI: 10.2166/wst.2015.614.
 22. Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou & Avraam Michailidis, ‘’Influence of Wastewater Treatment Plants’ Operational Conditions on Activated Sludge Microbiological and Morphological Characteristics’’ Environmental Technology J., DOI: 10.1080/09593330.2015.1068379, Accepted online: 06 Jul 2015, Published online: 17 Aug 2015.
 23. Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Dimitrios Bellos, George Pekridis, Eleni Trikoilidou «Net biomass production under complete solids retention in high organic load activated sludge process», Bioresource Technology J., 182 (2015) 193–199.
 24. Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou, George Pekridis, Nikolaos Taousanidis, “Evaluating sedimentation problems in activated sludge treatment plants operating at complete sludge retention time”, Water Research J, Volume 69, 1 February 2015, Pages 20–29.
 25. Taousanidis N., Amanatidou E., ‘’Combined Solar Heating Application Study (gSOL-2013-0007)’’, International Journal of Sustainable Energy, DOI:10.1080/14786451.2013.794140, http://dx.doi.org/10.1080/14786451.2013.794140, 2013.
 26. Kalliopi Adamidou, Lazaros. Tsikritzis, A. Georgakopoulos, George Pekridis, Elisavet Amanatidou, Eleni Trikoilidou “Major and trace elements of lignite seams and intermediate sterile layers from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece”, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 11. 2013. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890024417&partnerID=MN8TOARS
 27. Lazaros Tsikritzis, George Pekridis, Roussa Tsikritzi, Elisavet Amanatidou. ‘’Dispersion and bioaccumulation of trace pollutants emitted by coal fired power plants in West Macedonia Greece’’, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (FEB), by PSP, Vol. 22, No 2. 2013EID: 2-s2.0-84875636620, Part of ISSN: 10184619
 28. Amanatidou Ε., Trikoilidou E., Samiotis G., Benetis N. P. and Taousanidis N., ‘’AN EASY UNCERTAINTY EVALUATION OF THE COD TITRIMETRIC ANALYSIS IN CORRELATION TO QUALITY CONTROL AND VALIDATION DATA. METHOD APPLICABILITY REGION’’, Analytical Methods, 2012, 4,4204-42012

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Τελευταία Δεκαετία)

 

 1. Liana Kemmou, Georgios Samiotis, Ilias Ristanis and Elisavet Amanatidou, ‘’The impact of solids retention time on Greenhouse Gases Emissions from biological wastewater treatment processes’’, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022), 22-23 October 2022, Athens, Greece (https://iced.eap.gr/).
 2. Georgios Samiotis, Kostas Stamatakis, Ilias Ristanis, Liana Kemmou and Elisavet Amanatidou, ‘’ Wastewater treatment coupled with Synechococcus elongatus PCC 7942 cultivation’’, susteng22 (1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering), 31stAug – 4th Sep 2022, Rethymno, Crete, Greece.
 3. G. Kapagiannidis, S. Kastanakis, D. Gkelezis, A. Hatzibaliotis and E. Amanatidou. TREATMENT OF TABLE OLIVE WASTEWATER VIA ELECTROCOAGULATION: EFFECT OF BASIC OPERATIONAL PARAMETERS. 13th Panhellenic Scientific Conference on Chemical Engineering, Patra, 2-4 June 2022.
 4. Γεώργιος Σαμιώτης, Χαρούλα Μαυροματιδου, Ελένη Τρικοιλίδου, Άννα Μπατσή, Ηλίας Ριστάνης, Μαρία Ζιαγκοβά, Ελισάβετ Αμανατίδου, «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΔΩΡWQI», 15th Panhellenic Congress of the Hellenic Hydrotechnical Union (E. M. E.), Thes/niki, 2-3/06/2022.
 5. Giakoumidaki-Voyiatzi Aikaterini, Amanatidou Elisavet, Melis Anastasios, Stamatakis Kostas, ‘’STUDIES ON PHOTOSYNTHESIS OF CYANOBACTERIA LACKING PHYCOCYANIN’’, 71st Conference of Hellenic Society of Bioscience and Molecular Biology, Athens, National Centre for Scientific Research “Demokritos”, 26-28 November
 6. Liana Kemmou, Georgios Samiotis and Elisavet Amanatidou, ‘’Oxygen requirements in relation to sludge age in wastewater treatment plants’’, 2nd International Conference on environmental design, ICED2021, 23-24 October 2021, Virtual.
 7. Georgios Samiotis, Liana Kemmou and Elisavet Amanatidou, ‘’Limiting environmental impact of wastewater treatment by complete solids retention activated sludge process’’, 13th European Congress of Chemical Engineering and 6th European Congress of Applied Biotechnology,  20-23 September 2021,
 8. Samiotis, S.A. Theofanidis, K. Stamatakis, E. Amanatidou, “Cultivation of cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942 in wastewater substrate – A challenge to be addressed”, THESSALONIKI 2021 8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 23-26 June 2021, Greece.
 9. Mavromatidou Ch., Trikoilidou Ε., Samiotis G., Batsi Α., Amanatidou Ε., ‘’ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ’’, 1st Online Symposium of Young Scientists on “Mineral Resources-Environment-Chemical Engineering”, University of Western Macedonia, Kozani, 26-28 February 2021
 10. Mavromatidou Ch., Trikoilidou Ε., Samiotis G., Tsikritzis L., Amanatidou Ε., ‘’Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ’’, poster, 1st Online Symposium of Young Scientists on ”Mineral Resources-Environment-Chemical Engineering”, University of Western Macedonia, Kozani, 26-28 February 2021
 11. Samiotis G., Stamatakis Κ., Tsikritzis L., Amanatidou Ε., ‘’SYNECHOCOCCUS ELONGATUS S7942 – ΕΝΑ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, 1st Online Symposium of Young Scientists on ”Mineral Resources-Environment-Chemical Engineering”, University of Western Macedonia, Kozani, 26-28 February 2021.
 12. Mavromatidou C., Trikilidou E., Samiotis G., Pekridis G., Lefteri L., Tsikritzis L. Amanatidou E.1, « A water quality assessment tool for decision making, based on widely used water quality indices» 4th EWaS (Efficient Water Systems) International Conference: Valuing on the Water-Carbon-Ecological Footprints of Human Activities 24-27 June 2020 Corfu Island, Greec
 13. Samiotis G., Lefteri L., Mavromatidou C., Tsioptsias C., Trikilidou E., Batsi A., Amanatidou E., «Hexavalent Chromium Removal from Groundwater – A Low-Tech Approach», 4th EWaS (Efficient Water Systems) International Conference: Valuing on the Water-Carbon-Ecological Footprints of Human Activities 24-27 June 2020 Corfu Island, Greece
 14. STAMOS A., SAMIOTIS G., PEKRIDIS G., TSIOPTSIAS C. and AMANATIDOU E.*, ‘’Natural presence of hexavalent chromium in spring waters of South-West Mountain Vermion, Greece’’, 16thInternational Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece.
 15. TSIOPTSIAS C., SAMIOTIS G., KAKLIDIS N., PEKRIDIS G. AND AMANATIDOU E., ‘’Greenhouse Gas Emissions from Natural and Artificial Lakes in Western Macedonia, Greece’’, 16thInternational Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece.
 16. THEOFANIDIS S.A., SAMIOTIS G., BELLOS D. PEKRIDIS G., TSIOPTSIAS C. AND AMANATIDOU E, ‘’Challenges in biological treatment plants: the approach of zero sludge waste’’, 16thInternational Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece.
 17. Samiotis Georgios, Tzelios Dimitrios; Trikoilidou Eleni; Koutelias Alexandros and Amanatidou Elisavet ‘’Innovative approach on aerobic activated sludge process towards more sustainable wastewater treatment’’, 3rd EWaS International Conference on “insights on the Water-Energy-Food Nexus”, 27 to 30 June 2018, Lefkada Island, Greece.
 18. Fani Iakovidou; EleniTrikoilidou; Georgios Samiotis; Lazaros Tsikritzis and Elisavet Amanatidou1, ‘’Development of an updated water qualityindex based on legislation and experts’ opinion’’, 10th World Congress of EWRA on Water Resources and Environment, Athens, 5-9 July 2017.
 19. Trikoilidou Eleni, Samiotis Georgios, Tsikritzi Roussa, Taousanidis Nikolaos and Amanatidou Elisavet, ‘’Ανάπτυξη ενός επικαιροποιημένου δείκτη ποιότητας βασισμένο στη νομοθεσία και στη γνώμη των ειδικών’’, 1st panhellenic conference on “Climate change, self-government and Thessaly in the face of the global challenge,  Karditsa 9 & 10 June 2017
 20. Amanatidou Elisavet, Samiotis Georgios, Trikoilidou Eleni, Taousanidis Nikolaos and Bellos Dimitrios, ‘’Αειφορική λειτουργία μονάδων βιολογικής επεξεργασίας Υγρών αποβλήτων’’, 1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Κλιματική αλλαγή, αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση»,  Karditsa 9 & 10 June 2017
 21. Trikoilidou, G. Samiotis, Bellos D. and E. Amanatidou, ‘’Sustainable operation of biological wastewater treatment plants’’, Conference on Innovative Manufacturing Engineering & Energy, IManEE 2016, 20th Edition, “Science and Engineering in the land of Aristotle”, Kallithea Chalkidiki, Greece, September 23-25, 2016, http://www.imane.ro/
 22. Samiotis, E. Trikoilidou, A. Michailidis, E. Zagana and E. Amanatidou, ‘’Comparative water quality assessment of a new and an old reservoir in Aliakmon River using both statistical tools and a modified NSF water quality index’’, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos island, Greece, | 3rd to 8th of July, 2016.
 23. Eleni Trikoilidou, Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Georgios Pekridis, Theodoros Kevrekidis, ‘’Χρήση του Τροποποιημένου NSFWQI Δείκτη Ποιότητας Υδάτων για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των επιμέρους περιοχών συστημάτων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων’’, 3rd Joint Conference ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ-ΕΥΣ: “INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN THE NEW ERA” Athens, 10-12 December 2015.
 24. Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou, Avraam Michailidis, Nikolaos Taousanidis & Elisavet Amanatidou, ‘’Influence of wastewater treatment plant’s operational conditions on activated sludge growth’’ WASTEnet 2015 Scientific Conference, ‘’Sustainable Solutions to Wastewater Management: Maximizing the impact of Territorial Co-Operation’’ Kavala, Greece, 19th-21st June 2015.
 25. Amanatidou, G. Samiotis, E. Trikoilidou, G. Pekridis, D. Bellos, ‘’Complete Solids Retention Activated Sludge Process’’, IWA BalkanYoung Water Professionals Conference 2015, 10-12 May 2015 Thessaloniki, Greece.
 26. P. Benetis, P. Tziona, G. Samiotis, E. Trikoilidou, G. Pekridis, S. Kotenkov, E. Amanatidou, A. Filippov, O. Antsutkin, F. Mocci, A. Laaksonen, D. Galaris, ‘’Bidental ligands – model membrane interaction in a DNA-damage protection, antioxidant mechanism’’, TheoBio 2015, 7th International Theoretical Biophysics Symposium, Cagliari, Italy, Joune 8-12 2015.
 27. I. Trikoilidou, G. I. Pekridis, G. P. Samiotis, E. I. Amanatidou, I. Papadopoulos, D. E. Primba, ‘’Physico-chemical characteristics of the supply water reservoir of Ilarionas Hydroelectric Power Plant and their effect on the quality of its water”, 2ndPanhellenic Conference of Dams and Reservoirs, Athens 7 & 8 November 2013.
 28. I. Pekridis, E.  I. Amanatidou, I.  I. Papadopoulos, E.  I. Trikoilidou & G.  P. Samiotis, D.  Primba, ”Development of measurement methodology and prediction of greenhouse gas emissions from the Hilarion Hydroelectric reservoir” 2nd Panhellenic Conference on Dams and Reservoirs, Design – Management – Environment, Athens 7 & 8 November 2013.
 29. Garagkouni, G. Pekridis, E. Trikoilidou, G. Samiotis and E. Amanatid,  ”Electrocoagulation Study of Synthetic Sewage for the removal  of COD”, 1st Environmental Conference of Thessaly, Skiathos Palace, Skiathos 8-10 September 2012

 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Δρ. Ζορπάς Αντώνης, Λέκτορας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών), Εργαστηρίο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας.

Δρ. Χαράλαμπος Προεστός,  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων.

Δρ. Μαντώ Λάζαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας.

Δρ. Παράσχος Δ. Μελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων.

Δρ. Βασίλης Κανακούδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Υδρομηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνικής.

Δρ. Αυλωνίτης Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής.

Δρ. Λαμπροπούλου Δημητρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

Dr. Niţu Sabina Violeta, Lecturer, Polytechnic University of Timisoara, Faculty of Chemical and Environmental Engineering, Chemical Technology Laboratory.

Dr. Carmen Gaidau, Head of Leather Research Department Leather and Footwear Research Institute Division, Leather Research Laboratory.

Dr. Mihai Medeleanu,  Associate professor, Polytechnic University of Timisoara, Faculty of Chemical and Environmental Engineering.

Δρ. Αθανασίου Χρήστος, Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας.

Δρ. Βαγγέλας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Δρ. Λύκας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Δρ. Χατζηιωάννου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Υδροβιολογίας.

Ιατρική Σχολή,  Πανεπιστήμιο Ιωάννινων, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας.

Δρ. Σταματάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Φυσικών Επιστήμων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εργαστήριο Βιοφυσικής και Βιοτεχνολογίας Μεμβρανών.

Ινστιτούτο Έρευνας Διεργασιών Χημικής Μηχανικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ.

Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Μελισσοκομίας.

Institute For Health and Consumer Protection, EUROPEAN COMMISSION-JOINT 21027 ISPRA, ITALY

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δήμος Εορδαίας

Δήμος Φλώρινας

Δήμος Αμυνταίου

Regional Council of Vlora, Albania

Regional Council of Korca, Albania

Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.

Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου

ΔΕΗ/ΛΚΔΜ/Τομέας Περιβάλλοντος

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ:  Αρωματικά Φυτά – Αιθέρια Ελαία

INNOVECO Ε.Π.Ε: Καινοτόμες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

ETECO Α.Ε.: Εισαγωγές, Εμπόριο και Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων

ΒιοΤelia: Μελέτη Κατασκευή  Υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Μονάδων Βιοαέριου

Intergeo Ε.Π.Ε.: Περιβαλλοντικές Μελέτες – Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων