Πολιτική Ποιότητας

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής έχει ως βασικό πυλώνα της λειτουργίας του την υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, με έμφαση στις βασικές γνώσεις της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού, προσφέροντας παράλληλα την ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας. Η συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των φοιτητών συνδέει επαρκώς, την θεωρητική κατάρτιση με τις εφαρμογές έτσι ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι να γνωρίσουν το περιβάλλον, στο οποίο θα κινηθούν επαγγελματικά.

Στόχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι: η παραγωγή γνώσης στον χώρο της χημικής μηχανικής ώστε ο φοιτητής να εκπαιδευτεί από το προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα επιδιώκει την Αριστεία και είναι προσηλωμένο στις αρχές της αξιοκρατίας και της συνέπειας, μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο δημιουργικής διδασκαλίας και έρευνας που αποβλέπει στην τόνωση της φιλομάθειας και της δημιουργικότητας των φοιτητών του.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ) εναρμονίζεται με αυτήν της Πολυτεχνικής Σχολής όπως και ευρύτερα με αυτήν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βασίζεται σε μία φιλοσοφία πολύπλευρης ποιότητας με προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης, της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στη μετάδοση της γνώσης, όπως αυτά εκφράζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας του έργου του, ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενώ η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του. Κύριο μέλημα των διαδικασιών, στις οποίες αντανακλώνται οι αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας, είναι η λειτουργία του Τμήματος βάση προτύπων δράσεων και υιοθέτησης καλών πρακτικών, όπου αυτές αναγνωρίζονται.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.): Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος

https://modip.uowm.gr/nfe/index.php

Οδηγοίhttps://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=6&c=0

Κανονισμοίhttps://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=0&c=2