Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Economics and Sustainable Development»

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Economics and Sustainable Development» οργανώνεται από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επισπεύδον Τμήμα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Το αντικείμενο του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΠΣ) με τίτλο: «Economics and Sustainable Development» διακρίνεται για την υψηλή εκπαίδευση στελεχών ώστε να επανδρώσουν τη λειτουργία και οργάνωση, εταιρειών στη χώρα καταγωγής των φοιτητών και κυρίως στη διεθνή αγορά, τη στελέχωση το κρατικού μηχανισμού κρατών όπως και οργανώσεων που λειτουργούν συμβουλευτικά στους ασκούντες οικονομική πολιτική σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κύριος σκοπός του ΞΠΣ είναι η εκπαίδευση, σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στην οικονομική επιστήμη και ιδιαίτερα στους κλάδους της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικών οικονομικών και στη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός μεν τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας τους και αφετέρου της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται από το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ