Πρακτική Άσκηση

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε φορείς με αντικείμενο εργασίας συναφές με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης αφορούν την ενδυνάμωση των γνώσεων των φοιτητών επιδιώκοντας καλύτερη αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει εισαχθεί από το 2019 ως μάθημα επιλογής με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: Internships of University of Western Macedonia

Ο κανονισμός διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στην υπ’ αριθμ. 105/07-12-2022 συνεδρίαση.

Πρακτική Άσκηση_TXM

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ_ Τμήμα Χημικών Μηχανικών