Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 2019 (σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019) και έχει 11 μέλη ΔΕΠ, με υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, με έμφαση στις βασικές γνώσεις της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού και προσφέροντας παράλληλα την ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, αποτελώντας το βασικό πυλώνα της λειτουργίας του Τμήματος. Επίσης, η συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των φοιτητών συνδέουν επαρκώς τη θεωρητική κατάρτιση με τις εφαρμογές και δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθούν επαγγελματικά.

Στόχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι να παραχθεί γνώση στον χώρο της χημικής μηχανικής, ώστε να εκπαιδευτεί ο φοιτητής από το προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα επιδιώκει την αριστεία. Είναι προσηλωμένο στις αρχές της αξιοκρατίας και της συνέπειας, μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο δημιουργικής διδασκαλίας και έρευνας, που αποβλέπει στην τόνωση της φιλομάθειας και της δημιουργικότητας των φοιτητών του.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία μέσω της εκπαίδευσης ισχυρού υποβάθρου στις βασικές επιστήμες, στην προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων, στην κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους βασισμένες τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην έρευνα, στην παραγωγή γνώσης μέσω της έρευνας σε θεμελιώδες και εφαρμοσμένο επίπεδο, τόσο σε περιοχές της χημικής μηχανικής όσο και σε άλλες περιοχές και διεπιστημονικά πεδία, στη συμβολή του στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας, σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις και μέσω του παραδείγματος αριστείας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Δίπλα στους κύριους στόχους του προγράμματος, που είναι η άρτια επιστημονική συγκρότηση του νέου χημικού μηχανικού και η ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου, προστίθεται και η συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου του μηχανικού. Ειδικότερα για το χημικό μηχανικό αυτό μεταφράζεται στην προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάπτυξη μιας ανάλογης «πράσινης» κουλτούρας στην παραγωγή που θα μειώνει δραστικά τις εισροές (φυσικοί πόροι, ενέργεια) αλλά και τις εκροές (απόβλητα κ.α). Η προσέγγιση αυτή που συνδυάζει προστασία περιβάλλοντος και παραγωγής, δεν είναι μόνο παγκόσμια προτεραιότητα που υπαγορεύεται από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη συνεχούς ελάττωσης του οικολογικού αποτυπώματος, αλλά συμβάλει και στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων μεγαλύτερου κύκλου ζωής, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.