Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων

Διατμηματικό Εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής Π.Δ.Μ. (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών)

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων (ΕΔΑΠΑ) ιδρύθηκε το 2020 με το ΦΕΚ 1517/Β’/22.04.2020 και ανήκει στην  Πολυτεχνική Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Διατμηματικό Εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ. (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών)

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και των στερεών αποβλήτων καλύπτοντας θέματα που άπτονται των: Ποιότητα αέρα και προσομοίωση αυτής, Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση παγκόσμιας κλίμακας, Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας αέρα, μετεωρολογίας και κλίματος, Προγνωστικά μοντέλα καιρού, Παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και δυναμική μείωση της κλίμακας αυτών, Παγκόσμια μοντέλα χημείας-μεταφοράς ρύπων, Σχέση αερίων του θερμοκηπίου με το τοπικό και το παγκόσμιο κλίμα, Οπτικές και φυσικοχημικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων και η συσχέτισή τους με την άμεση ή έμμεση επίδραση στο κλίμα, Αλληλεπίδραση ποιότητας αέρα και κλιματικής αλλαγές και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, Παγκόσμια Βιογεωχημεία, Μεθοδολογία έρευνας, ανάλυσης-διαχείρισης δεδομένων ρύπων στην ατμόσφαιρα, Στρατηγικές ελέγχου εκπομπών ρύπων και μείωσης τους, Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, Συστήματα αποθήκευσης στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας στην πηγή, προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, διαχωρισμού, ανάκτησης υλικών, επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διάθεσης στερεών αποβλήτων, Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικο-κοινωνικο-οικονομικές μελέτες εγκαταστάσεων τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Μετρήσεις πεδίου σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Ανάπτυξη και εφαρμογή φυσικών και μαθηματικών ομοιωμάτων, που αφορούν σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Ανάλυση κύκλου ζωής και εκτίμηση/περιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών αποβλήτων, Περιβαλλοντικές εφαρμογές.

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου: FEK1517-22.4.20-ΕΔΑΠΑ

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://awmalab.eng.uowm.gr/