Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με την απόφαση αριθμ. 35238/29-05-2023 πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για πέντε (5) έτη, από 04.05.2023 μέχρι 03.05.2028.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΤΧΜ

REPORT CHEMICAL ENGINEERING

Στο ΦΕΚ 2106/τ.Β’/07-04-2024 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 32167/Ζ1/29-03-2024 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την υπαγωγή του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4957/2022 (Α’ 141).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)).

ΦΕΚ 2106/τ.Β’/07-04-2024