Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων των φοιτητών/ φοιτητριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Η διαδικασία περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» στο τέλος της σελίδας.
Η υποβολή των παραπόνων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. από τον σύνδεσμο http://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=3&c=2&i=4


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων