Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διπλωματική εργασία

Οι σπουδές του Χημικού Μηχανικού ολοκληρώνονται με τη εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. H εργασία αυτή αφορά σε μία εκτεταμένη, εις βάθος, μελέτη μίας επιστημονικής περιοχής της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού. Η Διπλωματική Εργασία έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι ο φοιτητής είναι σε θέση να εργασθεί και να εμβαθύνει επιστημονικά σε ένα στενό επιστημονικό αντικείμενο. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει τη Διπλωματική του Εργασία καθώς και τον Καθηγητή που θα επιβλέψει την εκπόνηση της εργασίας. Θέματα διπλωματικών εργασιών και σύντομη περιγραφή του αντικειμένου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και η σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή των Διπλωματικών Εργασιών έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημικού Μηχανικού ή άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού Φορέα / Οργανισμού ή και αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονας (με διδακτορικό) που εργάζεται σε εταιρεία. Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να οριστεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικού Μηχανικού ο οποίος Προεδρεύει της Εξεταστικής Επιτροπής. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού και άλλου διδάσκοντα (άλλου Τμήματος ή και έκτακτου διδάσκοντα) ως επιβλέπων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συνεπιβλέπων μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Περιεχόμενο και Χρονικό Διάστημα Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι αυτόνομο και πλήρες και να περιλαμβάνει όσα απαιτούνται ώστε να είναι κατανοητό το περιεχόμενό της. Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί γραπτή έκθεση της εργασίας του φοιτητή γι’ αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου, πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και μεθοδολογίας (προκειμένου για πειραματικά ή υπολογιστικά θέματα), παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και προτάσεις. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της είναι να είναι γραμμένη σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα, καθώς επίσης να παραθέτει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση κάθε εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στην περίπτωση ομαδικών εργασιών (μέχρι 2 άτομα) απαιτείται η παρουσίαση μιας μόνο γραπτής έκθεσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας. Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης ορίζεται μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Εξέτασης.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Κατά την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας κρίνεται αναγκαία η παρουσία και των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η πρόοδος της Διπλωματικής Εργασίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία που θα έχει ο φοιτητής με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής.

Βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας

Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται ξεχωριστά και από τους τρεις Καθηγητές της Εξεταστικής Επιτροπής και εξάγεται ο μέσος όρος. Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται σε 30 ECTS (δηλαδή 10% επί του συνολικού βαθμού), έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε ένα (1) πλήρες εξάμηνο φοίτησης.

Οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα για την ανάθεση, ολοκλήρωση και παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών

00. ΟΔΗΓΙΕΣ

01.ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΕ

02. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕ

05. BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ

06. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ

07. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕ