Οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με εξετάσεις που οργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ιστοσελίδα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: https://web.tee.gr/

Απόφαση εγγραφής αποφοίτων