Κατατακτήριες εξετάσεις

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Νομοθετικό καθεστώς:

Στους αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Και ΑΣΠΑΙΤΕ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει κάθε Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην υπ’ αριθμ. 94/12-04-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για την κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και θα πραγματοποιηθούν αρχές Δεκεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην σελίδα αυτή.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Χημεία

Η ύλη των μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω: Ύλη μαθημάτων 2022-2023

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – Ποσοστό κατατάξεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

 Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2022 – 15.11.2022 ηλεκτρονικά (με μήνυμα στο chemeng@uowm.gr). Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

1) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών,

2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων,

3) Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).

Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Εξάμηνο κατάταξης

Όλοι οι  επιτυχόντες θα κατατάσσονται στο πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών.

Πληροφορίες

Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών από τον Οκτώβριο 2022.