Όργανα Διοίκησης Τμήματος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργεί αυτοδύναμα και την ευθύνη λειτουργίας του έχει η Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και από έναν εκπρόσωπο των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και από έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Συνέλευση Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών συνεδριάζει τακτικά και αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν στο Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017.

Αποφάσεις Τμήματος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 και ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. Για το διάστημα από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2023 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Ευθύμιος Τάγαρης (Χαιρετισμός Προέδρου), με αναπληρώτρια την καθηγήτρια Ελισάβετ Αμανατίδου.

Την ευθύνη για τη διοικητική λειτουργία του Τμήματος έχει η Γραμματεία.