Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς του, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε ερευνητές/τριες, κατόχους διδακτορικού τίτλου, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του αλλά και σε συγγενή πεδία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ