Διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

6μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο_ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΕΝΗΜ. ΔΕΛΤ._ΕΠΙΣΤ._ΑΚΑΔ._ΣΥΝΕΡΓ._ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ