Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στην υπ’ αριθμ. 133/12-06-2024 συνεδρίαση της Συνέλευσής του, αποφάσισε τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για την κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές και θα πραγματοποιηθούν αρχές Δεκεμβρίου 2024. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην σελίδα αυτή.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:
1.Μαθηματικά
2.Φυσική
3.Χημεία
Δικαίωμα υποβολής αίτησης – Ποσοστό κατατάξεων
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.
Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2024 – 15.11.2024 ηλεκτρονικά (με μήνυμα στο chemeng@uowm.gr). Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:
1) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών,
2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων,
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).
Εξάμηνο κατάταξης
Όλοι οι  επιτυχόντες θα κατατάσσονται στο πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών.
Πληροφορίες
Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών από τον Οκτώβριο 2024.

Η ύλη των μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

Ύλη μαθημάτων 2024-2025