Προκήρυξη μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υβριδικά πολυμερικά συστήματα με νανοπληρωτές άνθρακα και τέφρας για εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1963/25-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΣ0Ρ469Β7Κ-23Σ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3020/05-12-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP31256.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνη, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-56654).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 27-01-2023.

Προκήρυξη στον Τύπο