Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων

Ανακοινώνεται το με αριθμ. πρωτ. 4221/22-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΡΝ469Β7Κ-Α1Λ) έγγραφο με θέμα :”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”

Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπής Ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των Διακρίσεων Σ