Μαρία Γούλα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γούλα

Ειδικότητα/Θέση: Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων στις Καταλυτικές Διεργασίες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον», Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΠΔΜ

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Δρ. Μαρία Α. Γούλα είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων στις Καταλυτικές Διεργασίες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (LAFEC, ΦΕΚ.3300τ.Β/2018). Είναι επίσης Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα, είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1987) και Διδάκτωρ στην Κατάλυση του ιδίου Τμήματος/Πανεπιστημίου (1993). Απέκτησε μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στην «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (1999) από το ΕΑΠ. Εργάστηκε ως Ερευνήτρια στο: (α) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 1993 έως το 1997, (β) Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Παν/μιο Θεσσαλίας (2001-2004), και (γ) Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), με έδρα την Πτολεμαΐδα (2001-2002). Από το 2000 έως το 2004 δίδαξε (ΠΔ407) στα τμήματα: (α) Μηχανολόγων Μηχανικών, (β) Ιατρικής, και (γ) Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2004 η Καθ. Μ.Α. Γούλα διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕΑΝ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ). Διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος (2004-2008), Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (2008-2012 και 2014-2016), Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (2007-2008), και Προϊσταμένη Τομέα Λιγνίτη του Κέντρου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΤΕ) του ΤΕΙΔΜ (2010-2012 και 2017-2019).

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 46 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλό δείκτη απήχησης (Άθροισμα Συντελεστών Απήχησης, IF, = 190.92 και IF/δημοσίευση = 4.15, Πηγή: Scopus), 112 εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές και 51 εργασίες σε πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές. Επίσης έχει συγγράψει: Διδακτικές Σημειώσεις για περισσότερα από 10 μαθήματα, 1 Βιβλίο και άνω των 20 Τεχνικών Εκθέσεων. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της έχει προσελκύσει πλέον των 1300 ομότιμων ετεροαναφορών και έχει δείκτη επιστημονικής ποιότητας (h-index) 17. Η Καθ. Μ.Α. Γούλα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial board member) τριών (3) Επιστημονικών Περιοδικών (Chemistry/MDPI, International Journal of Environmental Engineering και Journal of Environment and Waste Management) και έχει διατελέσει Guest Editor στα Επιστημονικά Περιοδικά Catalysts (MDPI) και Energies (MDPI). Είναι τακτικός κριτής (Reviewer) σε >40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>200 κρίσεις). Είναι κριτής προτάσεων του ΕΛΙΔΕΚ, IKY, ΓΓΕΤ, Cyprus Research Promotion Foundation (RPF), ERA.Net RUS Plus Innovation, American Chemical Society, Croatian Science Foundation (CSF), και Marie Curie FP7-PEOPLE.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο καθώς, έχει διδάξει >20 προπτυχιακά μαθήματα ευρύτητας τίτλων,  έχει συν-επιβλέψει (μέλος της τριμελούς επιτροπής) δύο (2) διδακτορικές διατριβές (ακόμη δύο βρίσκονται σε εξέλιξη) και έχει επιβλέψει άνω των 12 Μεταπτυχιακών και 50 Προπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει συμμετάσχει σε εφτά (7) Ευρωπαϊκά και 15 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Συντονιστής σε 7 και Εταίρος/Υπεύθυνος επιστημονικής ομάδας σε 7 από αυτά) ενώ έχει προσελκύσει απευθείας χρηματοδότηση από δύο (2) βιομηχανίες/ ιδιωτικές εταιρείες. Μετέχει επίσης ως εξωτερικός συνεργάτης στο Centre for Catalysis and Separation του Khalifa University of Science and Technology, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει αναπτύξει ένα εξαίρετο δίκτυο συνεργασιών με ομάδες/ερευνητές παγκοσμίου φήμης τόσο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Khalifa University of Science and Technology/UAE, University of Surrey/UK, University of Zaragoza/Spain, Italian National Research Council, University of Shanghai/China, Beijing University of Chemical Technology/China) όσο και του εσωτερικού (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΚΕΤΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής σε αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, ήτοι Khalifa University of Science and Technology, University of Surrey, Beijing University of Chemical Technology, University of Aveiro, University of Zaragoza, University of Cyprus, και Ruhr-Universitat.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: (α) Παραγωγή υδρογόνου ή/και αερίου σύνθεσης μέσω αναμόρφωσης φυσικού αερίου, αλλά και βιοαιθανόλης, βιοαερίου, γλυκερόλης, βιοελαίου (υπολειμματική βιομάζα), (β) Εκλεκτική αποξυγόνωση φυτικών ελαίων για παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ, (γ) Αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα, CO2, για παραγωγή μεθανίου (μεθανοποίηση), (δ) Οξειδωτική σύζευξη (oxidative coupling) του μεθανίου για παραγωγή αιθυλενίου, και (ε) Εκλεκτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου (NO2) για απομάκρυνσή τους από τα απαέρια κινητήρων diesel σε συνθήκες φτωχού καυσίμου (lean-burn conditions).

Δημοσιεύσεις 2013-2018 (έως πέντε)

 1. Charisiou D., Siakavelas G., Tzounis L., Dou B., Sebastian V., Hinder S.J., Baker M.A, Polychronopoulou K., Goula M.A., Ni/Y2O3–ZrO2 catalyst for hydrogen production through the glycerol steam reforming reaction. International Journal of Hydrogen Energy – In press. [link]
 2. Charisiou N.D., Siakavelas G., Papageridis K.N., Sebastian V., Hinder S.J., Baker M.A, Polychronopoulou K., Goula M.A., The influence of SiO2 doping on the Ni/ZrO2 supported catalyst for hydrogen production through the glycerol steam reforming reaction. Catalysis Today 319 (2019) 206-219. [link]
 3. Charisiou N.D., Tzounis L., Sebastian V., Baker M.A., Hinder S.J., Polychronopoulou K., Goula M.A., Investigating the correlation between deactivation and the carbon deposited on the surface of Ni/Al2O3 and Ni/La2O3-Al2O3 catalysts during the biogas reforming reaction. Applied Surface Science 474 (2019) 42-56. [link]
 4. Wang Z., Zhang H., Huang H., Dou B., Huang X., Goula M.A., An experimental investigation of sodium acetate trihydrate on the thermal stratification in solar water tank. Renewable Energy 134 (2019) 862-874. [link]
 5. Polychronopoulou K., Charisiou N.D., Siakavelas G., AlKhoori A.A., Sebastian V., Hinder S.J., Baker M.A., Goula M.A., Ce-Sm-xCu cost efficient catalysts for H2 production through the glycerol steam reforming reaction. Sustainable Energy & Fuels 3 (2019) 673-691. [link]

Ερευνητικά Προγράμματα 2013-2018 (έως πέντε)

 1. ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΙΝΑΣ: Development of new catalysts for efficient de-NOX abatement of sutomobile exhaust purification (2019-2022), Θέση στο έργο: Εταίρος
 2. ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΙΝΑΣ: Integrated management and exploitation of multi-dispersed agricultural residues – application to energy production (2019-2022), Θέση στο έργο: Εταίρος
 3. ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο (2018-2021), Θέση στο έργο: Εταίρος
 4. KHALIFA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (CENTRE FOR CATALYSIS), UAE: Award to the Partner for the Research Center activity (2018-2021), Θέση στο έργο: Εξωτερικός Συνεργάτης
 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΚΥΚΛΟΣ Β’: Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ (green diesel) μέσω εκλεκτικής αποξυγόνωσης (SDO) ελαίου από μικροφύκη (algal oil) με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων (2019-2020), Θέση στο έργο: Επιστ. Υπεύθυνος

Διακρίσεις

 1. Επιλογή βιογραφικού για συμπερίληψη στο International Biographical Center (Cambridge), 2011.
 2. Επιλογή βιογραφικού για συμπερίληψη στο Marquis Whos Who in the World, 2010.
 3. Υποτροφία (2μηνη) μέσω του δικτύου EUROXYCAT για παραμονή και ερευνητική εργασία στο εργαστήριο του Καθ. M. Bearns (Ruhr-Universitat, Lehrstuhl fur Technische Chemie, Bochum, Germany), 1994.
 4. Τετραετής Υποτροφία Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης, κατόπιν επιλογής μέσω προφορικών και γραπτών εξετάσεων, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο  Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.) με στόχο την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, 1988.