Το Universis (https://universis.gr/) είναι Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Φοιτητολογίου) εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο διαχειρίζεται τις ακαδημαϊκές διαδικασίες και παρέχει δεδομένα σχετικά με στοιχεία φοιτητών, διδασκόντων, τάξεων μαθημάτων, προγραμμάτων σπουδών, δηλώσεων φοιτητών σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης διαδικασιών συγχρονισμού.

Η πλατφόρμα Universis εξυπηρετεί 3 διαφορετικές ομάδες χρηστών μέσα από τη διάθεση των τριών βασικών εφαρμογών:

1. Εφαρμογή φοιτητή-students (https://students.uowm.gr/)

2. Εφαρμογή διδάσκοντα-teachers (https://teachers.uowm.gr/)

3. Εφαρμογή υπαλλήλου Γραμματείας-registrar

Μέσω του Universis ο φοιτητής μπορεί να:

– Εγγραφεί σε διδακτικό εξάμηνο

– Υποβάλει δηλώσεις μαθημάτων και να επιλέξει από τμήματα τάξης του κάθε μαθήματος

– Επιλέξει κατεύθυνση και ομάδες μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών του

– Βλέπει τα τρέχοντα δηλωμένα μαθήματα με τις σχετικές πληροφορίες ιστοσελίδας μαθήματος και elearning URL καθώς και ιστορικό δηλωμένων μαθημάτων και συμμετοχής σε εξετάσεις

– Βλέπει τα συγγράμματα που έχει δηλώσει στο εθνικό σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ που έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη συμφωνία με τη δήλωση μαθημάτων του

– Ενημερώνεται για το προσωπικό του πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων σύμφωνα με τη δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει

– Υποβάλει δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής σε εξεταστική μαθήματος και αποδοχής όρων για εξ αποστάσεως εξέταση μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων

– Παρακολουθεί τις πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες που έχει αναλάβει προσωπικά ή ομαδικά και να ενημερώνεται για τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής

– Ενημερώνεται για τους πρόσφατους βαθμούς και την θέση του στην κατανομή της καμπύλης βαθμολογίας

– Καταθέτει αίτημα αναβαθμολόγησης σε πρόσφατο βαθμό εξέτασής του

– Παρακολουθεί την πλήρη αναλυτική βαθμολογία του με μέσους όρους, μονάδες ECTS, απαλλασσόμενα μαθήματα και υπολογιζόμενα και μη στο βαθμό πτυχίου. Εκτυπώνει πρόχειρη έκδοση για ανεπίσημη χρήση

– Καταθέτει αξιολόγηση του μαθήματος και του κάθε διδάσκοντα στο μάθημα που ολοκληρώνει

– Εμφανίσει το προσωπικό προφίλ του στην Γραμματεία Τμήματος με στοιχεία προσωπικά και φοίτησης και δυνατότητα να επεξεργασίας κάποιων από αυτά που επιτρέπει το Τμήμα

– Καταθέσει αιτήσεις προς τη Γραμματεία Τμήματος για έκδοση πιστοποιητικών, ως ενεργός φοιτητής, επί πτυχίω και απόφοιτος.

– Καταθέσει αιτήσεις για μεταβολή κατάστασης σπουδών

– Πληρώνει με ηλεκτρονική τραπεζική για αιτήσεις ή πιστοποιητικά που τυχόν το απαιτούν

– Παραλάβει πιστοποιητικά σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακές υπογραφές και σε εκτυπώσιμη μορφή με έλεγχο γνησιότητας

– Βλέπει ανακοινώσεις και να λαμβάνει μηνύματα από την Γραμματεία του Τμήματός του και από το σύστημα

– Λαμβάνει μηνύματα από τους διδάσκοντες των μαθημάτων του

– Βλέπει τον διδάσκοντα που έχει οριστεί από τη Γραμματεία ως Ακαδημαϊκός του Σύμβουλος

– Βλέπει τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου του και τον βαθμό κάλυψή τους

– Καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά και να παραλάβει τα επίσημα πιστοποιητικά του τίτλου σπουδών

– Αλλάζει γλώσσα στο περιβάλλον της εφαρμογής και στα δεδομένα που εμφανίζονται με κύρια υποστήριξη τα ελληνικά και τα αγγλικά

– Επιβεβαιώσει στοιχεία εγγραφής του και να καταθέσει δικαιολογητικά, εφόσον είναι σε κατάσταση προεγγραφής, ώστε η Γραμματεία να οριστικοποιήσει την εγγραφή του

– Συμπληρώνει φόρμες αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα

Οδηγίες χρήσης στο σύνδεσμο