Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησεκυμάτων ανακοινώνεται ότι οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.