Διδακτορικές Σπουδές

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ


Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Η διαδικασία απονομής Διδακτορικών Τίτλων διέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4485/2017, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τροποποίηση (άρθρο 10 του κεφ. 3) Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Εισαγωγή σε Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον Γ΄ κύκλο σπουδών, ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς που άπτονται της επιστήμης του ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Η εφαρμογή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου.


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γραμματεία

Διοικητική Δομή

Μέλη ΔΕΠ

Μονάδα Υποστήριξης Ευάλωτων Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.Ε.Ο.)

Συνήγορος φοιτητών

Μονάδα Υποστήριξης Ξένων Φοιτητών

Επιτροπή Δεοντολογίας

Νομοθεσία

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εισαγωγή στο ΞΠΔΣ

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας

ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΔΣ

Διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

Αναγόρευση διδακτόρων

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Διδάκτορες Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική ποιότητας

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

ΟΔΗΓΟΙ

Οδηγός Υπολογισμού Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός ηλεκτρονικής αξιολόγησης διδακτικής εργασίας

Οδηγός εγγραφής διαδικτυακής πλατφόρμας

Οδηγός κατά της λογοκλοπής

Οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Πρόγραμμα εξαμήνου

Οδηγός Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ

Ανακοινώσεις-Νέα

Ευκαιρίες καριέρας και έρευνας

Ερευνητική δραστηριότητα

Ερευνητικό έργο (SCOPUS) μελών ΔΕΠ

Γραφείο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διά Βίου Μάθηση

Πρόγραμμα Erasmus

Virtual Private Network-διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου

Εγκαταστάσεις

Αίθουσες και Εργαστήρια

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Webmail

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Σίτιση

Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης – e-class

Τμήμα Μηχανοργάνωσης – Τμήμα Δικτύων

STUDENTS LIFE

Πρόσβαση & Συγκοινωνία

Διαμονή – Διαβίωση

Linkedin

Facebook