Πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται το αριθμ. 39130/Ζ1/15-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024 με σκοπό την ενίσχυση ανταλλαγής φοιτητών. Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η 20η Μαΐου 2024 (τοπική ώρα Κορέας).

https://share.uowm.gr/download/0844d5fde15e7fa6cce19e5af1b29f07144b.html