Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το ΠΔ407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση για απασχόληση σε άλλο φορέα

Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή