Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ανακοινώνονται:

  1. Η προκήρυξη των εκλογών
  2. Το Πρακτικό του Ο.Δ.Ε. ορισμού διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
  3. Το Πρακτικό του Ο.Δ.Ε. ανακήρυξης υποψηφίων
  4. Ο Κατάλογος των Εκλεκτόρων
  5. Το Πρακτικό του Ο.Δ.Ε. καταμέτρησης των ψήφων
  6. Το πρακτικό του Ο.Δ.Ε. εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών
01.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
(Π1) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ_ΧΗΜΗΧ_ΠΔΜ
(Π2)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΧΗΜΗΧ_ΠΔΜ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ_ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
(Π3)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ_ΧΗΜΗΧ
(Π4)_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_XHMHX