Εκλογή εκπροσώπου φοιτητή πρώτου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

(Π5) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
(Π6) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
(Π7) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ