Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Για κάθε φοιτητή η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η κατανομή των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού συμβούλου, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι