Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σε εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 48918/Ζ1/28-04-2021 (Β’ 1818) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Πέμπτη 27 Μαΐου 2021
Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.00)

 

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ – Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.30)

 

Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ – Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.30)

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23-042021 (Β’ 1682), για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δυο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
Όμοια υποχρέωση υφίσταται και κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις έως 14/05/2021, στέλνοντας e-mail στο chemeng@uowm.gr ώστε το Τμήμα να επιληφθεί εγκαίρως όλων των μέτρων περί υγειονομικής προστασίας.