Οδηγίες για προσωπικό και φοιτητές για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες προς το προσωπικό και τους φοιτητές για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας:

Στο τέλος της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένη σχετική εγκύκλιος της Υπουργού Παιδείας “Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”.

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των Πτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών τους εξ’ αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη).

5033-12.3.2020