Πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για ετήσια θητεία από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022

(Π3) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ