Υποτροφίες ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και είναι:

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Το μέγιστο διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι 10 μήνες μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για έκαστην υποτροφία 1200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων):

Οι 100 υποτροφίες διανέμονται στα 22 Τμήματα Σπουδών του ΠΔΜ ως εξής:

  • τέσσερις (4) υποτροφίες για κάθε Τμήμα του ΠΔΜ (4*22=88 υποτροφίες)
  • δώδεκα (12) υποτροφίες θα διατεθούν σε φοιτητές/ριες τμημάτων του ΠΔΜ, με βάση την σειρά κατάταξης των μορίων τους σε έναν κοινό Πίνακα Επιλεγόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η φοιτητής/ρια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://forms.uowm.gr, από την Παρασκευή 24/12/2021 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δευτέρα, 28/02/2022 και ώρα 12.00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/12/prosklisi_201_2021_signed.pdf

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ στο τηλέφωνο 23850-55206 ή μέσω email στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr.