Προκήρυξη 30 νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τριάντα (30) Νέες Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, πολλές εκ των οποίων με Υποτροφία, για το φθινοπωρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το φθινοπωρινό εξάμηνο του ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 τριάντα (30) νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), πάρα πολλές εκ των οποίων συνοδεύονται από υποτροφία, στις παρακάτω περιοχές:

  • Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
  • Κατάλυση, ενέργεια και ηλεκτροχημικές διεργασίες
  • Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
  • Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
  • Νέα υλικά και επιφάνειες
  • Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία και περιβάλλον
  • Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, μοριακή προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών και διεργασιών

Οι υποτροφίες παρέχονται μέσω ερευνητικών προγραµµάτων και η διάρκειά τους είναι από 3 έως 5 έτη. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται επιπρόσθετα χρήματα για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Οι Υ.Δ. θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη καθηγητών και ερευνητών παγκοσμίου κύρους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά την κείμενη νομοθεσία, έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή όποιος είναι απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 15 Μαϊου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν όπως και για το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και τη δομή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος  (www.chemeng.upatras.gr) ή να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: phd-studies@chemeng.upatras.gr και chemengsecr@upatras.gr ή να απευθυνθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή
τηλ: +30 2610969500 ή +30 2610969501-3