Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών) με τίτλο «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab»

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών) με τίτλο «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ