Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ε.Δ.Ι.Π. και μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΨΣΕΥ469Β7Κ-ΗΡΞ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ 2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής   του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΨΩΕΠ469Β7Κ-ΦΗΨ._ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ 2021