Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αξιοποίηση αγροκτηνοτροφικών και οικιακών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαυσίμων»

Προκήρυξη

Αίτηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ