Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Επεξεργασία στέμφυλων για παραγωγή μεθανίου και χρήση αυτού σε κυψέλες καύσιμου στερεού οξειδίου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ