Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του 2020-2021

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις υπ’ αριθμ. Δ3/Σ120/09-09-2020, Δ2/Σ121/17-09-2020 & Δ1/Σ122/25-09-2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε τη δημοσίευση Συμπληρωματικής – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ